مسابقات قهرمانی هندبال دانشجویان دختر کشور
تقدیر سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، از میزبانی شایسته دانشگاه حکیم سبزورای در مسابقات قهرمانی هندبال دانشجویان دختر کشور

سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نامه ای از میزبانی شایسته دانشگاه حکیم سبزواری در مسابقات قهرمانی...