مسابقات هندبال دانشجویان پسر دانشگاه های منطقه 9 کشور
دانشگاه حکیم سبزواری میزبان مسابقات قهرمانی هندبال دانشجویان پسر دانشگاه های منطقه ۹ کشور

مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری از برگزاری  مسابقات قهرمانی هندبال دانشجویان پسر دانشگاه های منطقه ۹ کشور با  شرکت...