مسابقات هندبال دختران دانشجوی دانشگاه های سراسر کشور
نشست هماهنگی مدیران اجرایی مسابقات هندبال دختران دانشگاه های سراسر کشور برگزار شد

نشست هماهنگی مدیران اجرایی مسابقات هندبال دختران دانشجوی دانشگاه های سراسر کشور در دانشگاه حکیم سبزواری  برگزار شد. معاون دانشجویی...