مسابقات هندبال دختران دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور
نشست خبری مسابقات قهرمانی هندبال دانشجویان دختر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور برگزار می شود

نشست خبری مسابقات قهرمانی هندبال دختران دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور سه شنبه ۵ بهمن ماه در دانشگاه...