مسابقات والیبال کارکنان واعضای هیات علمی مرد دانشگاه های منطقه 9 کشور
دانشگاه حکیم سبزواری میزبان مسابقات والیبال کارکنان و اعضای هیات علمی مرد دانشگاهای منطقه ۹ کشور

مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: مسابقات والیبال کارکنان واعضای هیات علمی مرد دانشگاه های منطقه ۹ کشور با...