معاونت اداره کل و اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان سبزوار
انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی، اجرایی و کارآفرینی بین دانشگاه حکیم سبزواری و معاونت اداره کل و اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان سبزوار

مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی و ارتباط با صنعت دانشگاه حکیم سبزواری از امضای تفاهم نامه همکاری های...