معاونت پژوهشی
در دو سال اخیر محقق شد: رشد ۳برابری تولید مقالات، انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه های بین المللی، افزایش چشمگیر طرح های پژوهشی و ارتباط با صنعت دانشگاه حکیم سبزواری

دانشگاه حکیم سبزواری  طی دو سال اخیر به دور از حاشیه پردازی های غیر ضروری و با تمرکز بر اصلاح...