معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری
دوره های آموزشی آزاد در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود/ با پتانسل های بین المللی و کشوری آماده رفع نیازهای آموزشی صنایع و موسسات شهرستان هستیم

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: در جهت  تببین نقش دانشگاه در جامعه و با اولویت رفع...