معاون اداری ومالی دانشگاه حکیم سبزواری
معاون اداری ومالی دانشگاه حکیم سبزواری: نیاز امروز کشور، حرکت در راستای تحقق مفهوم توسعه پایدار،متوازن و متناسب با نیازهای جامعه است

معاون اداری ومالی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: نیاز امروز کشور، حرکت در راستای تحقق مفهوم توسعه پایدار،متوازن و متناسب با...