معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سبزوار
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سبزوار:دانشگاه حکیم سبزواری همواره منشاء توسعه در منطقه بوده است

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سبزوار گفت: پیشران توسعه در هر منطقه ای دانشگاه ها هستند. مهندس احمد برادران...