معاون عمرانی دانشگاه حکیم سبزواری
آغاز پروژه محوطه و نمادسازی دانشگاه در محدوده سازمان مرکزی، مجتمع همایش های بین المللی بیهقی و کتابخانه مرکزی

معاون عمرانی دانشگاه حکیم سبزواری از آغاز پروژه محوطه و نمادسازی دانشگاه در محدوده سازمان مرکزی، مجتمع همایش های بین...