معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری
مراسم تقدیر از دانشجویان برگزیده دانشگاه حکیم سبزواری در مرحله کشوری سی وسومین جشنواره قران و عترت برگزار شد

 مراسم تقدیر از دانشجویان برگزیده دانشگاه حکیم سبزواری در مرحله کشوری سی وسومین جشنواره قران و عترت و دانشجویان راه...