معاون مدیرامور اداری و پشتیبانی
آماده سازی خوابگاه های دانشگاه حکیم سبزواری برای پذیرایی از دانشجویان در سال تحصیلی جدید

معاون مدیرامور اداری و پشتیبانی دانشگاه حکیم سبزواری از پایان کار آماده سازی خوابگاه های دانشجویی در آستانه سال تحصیلی...