معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش سبزوار
همزمان با برگزاری کنگره بین المللی سربداران، زنگ سربداران در مدارس شهرستان سبزوار به صدا درخواهد آمد.

نشست هم اندیشی دکتر حدادنیا با دکتر بینش "معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش سبزوار" و جمعی از مسئولین آموزش...