مهندسین رشته عمران
کارگاه آموزشی “شرح و تحلیل کاربردی تحلیل غیرخطی پیوست دوم آئین نامه ٢٨٠٠” به میزبانی دانشگاه حکیم برگزار شد

کارگاه آموزشی “شرح و تحلیل کاربردی تحلیل غیرخطی پیوست دوم آئین نامه ٢٨٠٠”  ویژه مهندسین رشته عمران و دانشجویان سازه...