مهندسی عمران – گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب
ایجاد رشته کارشناسی ارشد”مهندسی عمران – گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب”در دانشگاه حکیم سبزواری

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: مجوز ایجاد رشته جدید "مهندسی عمران - گرایش مهندسی و مدیریت...