مهندس رضا راستی
آماده سازی خوابگاه های دانشگاه حکیم سبزواری برای پذیرایی از دانشجویان در سال تحصیلی جدید

معاون مدیرامور اداری و پشتیبانی دانشگاه حکیم سبزواری از پایان کار آماده سازی خوابگاه های دانشجویی در آستانه سال تحصیلی...

اجرای بیش از ۲۵ هزار متر لوله آبیاری قطره ای در فضای سبز دانشگاه حکیم سبزواری در ۶ ماهه نخست سال ۹۶

معاون مدیر پشتیبانی دانشگاه از اجرای ۲۵ هزار مترلوله آبیاری قطره ای در فضای سبز دانشگاه حکیم سبزواری طی ۶...