مهندس علی صنعتی
احکام و انتصابات جدید
احکام و انتصابات جدید

طی احکامی جداگانه از طرف رئیس دانشگاه، همکاران ذیل به سمت های ذکر شده منصوب گردیدند: . جناب آقای دکتر...