موسسه شتابدهنده پروتون-نوترون بزرگ اروپا(The European Spallation Source)
سخنرانی علمی دکتر محمد اشراقی از موسسه شتابدهنده پروتون-نوترون بزرگ اروپا(The European Spallation Source) برگزار شد

سخنرانی علمی دکتر محمد اشراقی از موسسه شتابدهنده پروتون-نوترون بزرگ اروپا(The European Spallation Source) با عنوان "شتابدهنده ESS و کاربرد...