می دومین همایش ملی و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان و افق پیش رو
با مدیریت علمی دانشگاه حکیم سبزواری دومین همایش ملی و نمایشگاه بین المللی "صنعت سیمان و افق پیش رو" فردا افتتاح می شود

دبیر علمی دومین همایش ملی  و نمایشگاه  بین المللی صنعت سیمان و افق پیش رو گفت: دومین همایش ملی  و...

با مدیریت علمی دانشگاه حکیم سبزواری دومین همایش ملی و نمایشگاه بین المللی “صنعت سیمان و افق پیش رو” فردا افتتاح می شود

دبیر علمی دومین همایش ملی  و نمایشگاه  بین المللی صنعت سیمان و افق پیش رو گفت: دومین همایش ملی  و...