نخستین دانشجوی دکتری مشترک دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه تورین ایتالیا
با کسب نمره عالی:نخستین دانشجوی دکتری مشترک دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه تورین ایتالیا فارغ التحصیل شد

 محمد فدوی مزینانی صبح امروز با دفاع از رساله پایان نامه خود به عنوان  نخستین دانشجوی مشترک دانشگاه حکیم سبزواری...