نخستین دوره مسابقات قهرمانی دارت دانشجویان دانشگاه های کشور
تیم دارت دانشجویان دانشگاه، نایب قهرمان نخستین دوره مسابقات قهرمانی دارت دانشجویان دانشگاه های کشور شد

کسب عنوان نایب قهرمانی نخستین دوره مسابقات قهرمانی دارت دانشجویان دانشگاه های کشورتوسط تیم دارت دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در...