نشست بحث و تبادل نظر و بررسی آئین نامه اعطای پژوهانه
نشست بررسی آئین نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی با حضور معاون پژوهش و فناوری، مدیر پژوهشی و اعضای هیات علمی دانشکده های ادبیات و الهیات برگزار شد

نشست بحث و تبادل نظر و بررسی آئین نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی با حضور دکتر فرزانه، معاون...