نشست مدیران دفاتر نظارت و ارزیابی هیات های نظارت استانی
مدیرنظارت و ارزیابی دانشگاه حکیم سبزواری، تنها سخنران ششمین نشست مدیران دفاترنظارت و ارزیابی هیات های نظارت استانی دانشگاه های کشور

 مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان تنها سخنران ششمین نشست مدیران دفاتر نظارت و ارزیابی  هیات های...