نشست معاونین پزوهشی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و آموزشی منطقه ۹ کشور
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر منطقه ۹ شبکه پژوهش و فناوری دانشگاه های کشور: دانشگاه حکیم سبزواری از دانشگاه های پیشرو در توسعه تعاملات بین المللی است

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر منطقه ۹ شبکه پژوهش و فناوری دانشگاه های کشور: دانشگاه حکیم...