نشست معاونین پژوهشی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی منطقه ۹ کشور
توسعه تعاملات بین المللی در حوزه پژوهش و فناوری از اولویت های دانشگاه حکیم سبزواری است

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری  در نشست معاونین پژوهشی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی منطقه ۹ کشور گفت:...