نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته و هفته فرهنگی خراسان رضوی
حضور دانشگاه حکیم سبزواری در نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته و هفته فرهنگی خراسان رضوی

غرفه فرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری در نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته و هفته فرهنگی خراسان رضوی میزبان بازدیدکنندگان...