نمایشگاه هفته پژوهش خراسان رضوی
در نمایشگاه هفته پژوهش خراسان رضوی: ۸ طرح فناورانه ی دانشگاه حکیم سبزواری موفق به دریافت حمایت های شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی و معاونت علمی فناوری ریاست جمهور شد

۸ طرح فناورانه ی  دانشگاه  حکیم سبزواری  و مرکز رشد واحدهای فناور موفق به دریافت حمایت های شرکت شهرکهای صنعتی...