نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
آغاز عملیات بهسازی و فضاسازی ساختمان جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه حکیم سبزواری

آغاز عملیات بهسازی و فضاسازی ساختمان جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه حکیم سبزواری به گزارش روابط عمومی...

دانشگاه حکیم سبزورای در زمره دانشگاه های فعال و دغدغه مند به لحاظ فرهنگی

برنامه و سیاست کلی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور، راهبری مسائل فرهنگی است/ دانشگاه حکیم سبزورای در...