نهمین نشست سراسری معاونان و مدیران روابط بین الملل دانشگاه ها
سخنرانی مدیر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری در نهمین نشست سراسری معاونان و مدیران روابط بین الملل دانشگاه ها

سخنرانی مدیر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری در نهمین نشست سراسری معاونان و مدیران روابط بین الملل دانشگاه...