هاب انرژی
پژوهش مشترک اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری بر روی اثر پاسخ گویی بار بر بهره برداری هاب انرژی در راستای تغییر در الگوی مصرف مشترکین

دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی و دکتر مهدی صمدی، اعضای هیات علمی دانشکده برق دانشگاه حکیم سبزواری در همکاری مشترک...