هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار کشور
در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار کشور: با حضور وزیر علوم دو طرح فناور دانشگاه حکیم سبزواری رونمایی می شود

با حضور وزیر علوم در هجدهمین  نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار کشور دو طرح فناور دانشگاه حکیم سبزواری...