هجدهمین نمایشگاه دستاورد های علمی و پژوهشی استان خراسان رضوی
رونمایی از محصولات فناورانه دانشگاه حکیم سبزواری توسط استاندار خراسان رضوی در افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار خراسان رضوی

هجدهمین نمایشگاه دستاورد های علمی و پژوهشی استان خراسان رضوی با رونمایی از طرح های فناورانه دانشگاه حکیم سبزواری توسط ...