هسته گزینش کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری
کارگاه آموزشی”تحقیق۱” ویژه گزینشگران هسته های گزینش کارکنان دانشگاه های منطقه ۹ به میزبانی هسته گزینش دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

به میزبانی هسته گزینش کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری کارگاه آموزشی"تحقیق۱" ویژه گزینشگران هسته های گزینش کارکنان دانشگاه های منطقه ۹...