هشتمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت
فردا برگزار می شود:افتتاحیه هشتمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت در دانشگاه حکیم سبزواری

هشتمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت به منظور ارائه دستاوردهای انجمن های علمی دانشجویی فردا  در دانشگاه  حکیم سبزواری افتتاح می...