هشتمین همایش علمی بزرگداشت بیهقی
هشتمین همایش علمی بزرگداشت بیهقی با حضور رایزنان فرهنگی کشورهای تاجیکستان و افغانستان و استادان برجسته زبان وادبیات فارسی در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

هشتمین همایش علمی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی مورخ قرن پنجم هجری روز سه شنبه با حضور رایزنان فرهنگی کشورهای تاجیکستان و...