هفدهمین نمایشگاه دستاودهای پژوهش، فناوری در تهران
گزارش حضور مرکز رشد و معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه در نمایشگاه های هفته پژوهش درمشهد و تهران

به مناسبت هفته پژوهش  نمایشگاههایی با عنوان دستاوردهای پژوهش و فناوری در سطح  بین المللی در تهران و استانی در...