همایش ملی “بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران”
نشست هم اندیشی رئیس و مسئولان دانشگاه حکیم سبزواری با شهرداران شهرهای استان های خراسان رضوی و شمالی برگزار شد

نشست هم اندیشی رئیس و مسئولان دانشگاه حکیم سبزواری با شهرداران شهرهای استان های خراسان رضوی و شمالی در راستای...