همایش ملی «بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران»
توسعه کارآفرینی روستایی؛ استفاده بهینه از منابع

امروز توسعه روستایی در مقایسه با گذشته از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین جهت به عقیده بسیاری از کارشناسان...