همایش پیاده روی طریق رضوی
دانشگاه حکیم سبزواری برای دومین سال متوالی، هماهنگ کننده و متولی برگزاری همایش بزرگ پیاده روی طریق رضوی

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: دانشگاه حکیم سبزواری همچون سال گذشته متولی و  هماهنگ کننده کلیه دانشگاه...