هیأت رئیسه
مصوبات جلسه ۷۴۸ هیأت رئیسه دانشگاه
مصوبات جلسه ۷۴۸ هیأت رئیسه دانشگاه

بنا به اعلام سرپرست محترم دفتر ریاست، در جلسه ۷۴۸ هیات رئیسه محترم دانشگاه موارد ذیل که مرتبط به همکاران...