وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
✅دهمین جلسه کمیسیون دایمی هیات امنا دانشگاه حکیم سبزواری با حضور کلیه اعضا در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد

دهمین جلسه کمیسیون دایمی هیات امنا دانشگاه حکیم سبزواری با حضور کلیه اعضا و در محل وزارت علوم، تحقیقات و...