وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،
دانشگاه حکیم در جمع ۶ دانشگاه و پژوهشگاه برتر کشور در حوزه دیپلماسی علمی/ تقدیر وزیر از فعالیت های مرتبط با دیپلماسی علمی دانشگاه حکیم

دانشگاه حکیم سبزواری در جمع ۶ دانشگاه و پژوهشگاه  برتر کشور در حوزه دیپلماسی علمی/ تقدیر وزیر از فعالیت های...