پژوهشکده جغرافیا
اولین نشست علمی دانشکده برق و کامپیوتر
اولین نشست علمی دانشکده برق و کامپیوتر

اولین نشست علمی دانشکده برق و کامپوتر با عنوان "توسعه پایدار با انرژی های پاک" مشارکت پژوهشکده جغرافیا در قالب انرژی...