پژوهش مشترک
در پژوهش مشترک دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری و پژوهشگران چینی: ارتباط ساعتی آلاینده های هوا با مراجعین اورژانس در چین بررسی شد

در پژوهش مشترک فاطمه میوانه، دانشجوی دکتری آب و هواشناسی شهری و پژوهشگرانی از دانشگاه های ووهان، ژیجیانگ، علوم و...