چهارمین کنفرانس ملی سیمان و افق پیش رو
با مدیریت علمی دانشگاه حکیم سبزواری، نشست تخصصی” الگوهای مشارکت دانشگاه ها در توسعه صنعتی کشور “ با حضور مدیرکل ارتباط با صنعت وزارت علوم برگزار شد

 در حاشیه کنفرانس ملی صنعت سیمان و با همکاری اداره کل ارتباط با صنعت وزارت علوم و دانشگاه حکیم سبزواری؛...

نمایشگاه چهارمین کنفرانس ملی سیمان و افق پیش رو با حضور شرکت های خارجی و داخلی افتتاح شد

با مدیریت علمی دانشگاه حکیم سبزواری نمایشگاه چهارمین کنفرانس ملی سیمان و افق پیش رو با حضور شرکت های خارجی...

در چهارمین کنفرانس ملی صنعت سیمان و افق پیش رو: با مدیریت دانشگاه حکیم سبزواری نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه های کشور با حضور مدیرکل ارتباط با صنعت وزارت علوم برگزار می شود

 نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه های کشور با حضور مدیرکل ارتباط با صنعت وزارت علوم به مدیریت دانشگاه حکیم...