کاردانی به کارشناسی ناپیوسته
برگزاری آزمون های دوره های کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای و کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ۹۶ در دانشگاه حکیم سبزواری

معاون مدیرآموزشی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: دانشگاه حکیم سبزواری روز جمعه میزبان برگزاری آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه...