کارکنان
برنامه زمان بندی کارگاه های ایمنی نیمسال اول ۹۷-۹۶ اعلام شد

برنامه زمان بندی کارگاه های ایمنی نیمسال اول ۹۷-۹۶  روز  تاریخ نام کارگاه مجری برگزاری ساعت کارگاه نحوه برگزاری تعداد...

برگزاری کارگاه رفتار سازمانی ویژه کارکنان دانشگاه
برگزاری کارگاه رفتار سازمانی ویژه کارکنان دانشگاه

کارگاه رفتار سازمانی  طی برنامه ریزی و زمانبندی های انجام گرفته، بصورت جداگانه و با محتوای تخصصی برای حوزه های...

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه کارکنان

حوزه آموزش کارکنان به منظور استفاده از زیرساخت های آموزش مجازی دانشگاه و سیستم LMS جهت اجرای دوره های آموزشی،...