کارگاه، عمران، منطقه ، دانشگاه حکیم، دکتر حسین بخشی
کارگاه "بررسی ابهامات و مشکلات موجود در پروژه های عمرانی دانشگاهی " توسط دبیرخانه عمرانی منطقه ۹ کشور در دانشگاه حکیم برگزار شد

کارگاه آموزشی "بررسی نکات، ابهامات و مشکلات موجود در پروژه های عمرانی دانشگاهی به همت دبیرخانه عمرانی منطقه ۹ کشور...

کارگاه “بررسی ابهامات و مشکلات موجود در پروژه های عمرانی دانشگاهی ” توسط دبیرخانه عمرانی منطقه ۹ کشور در دانشگاه حکیم برگزار شد

کارگاه آموزشی "بررسی نکات، ابهامات و مشکلات موجود در پروژه های عمرانی دانشگاهی به همت دبیرخانه عمرانی منطقه ۹ کشور...