کارگاه آموزشی”تمرین فلسفی آموزش تفکر”
کارگاه آموزشی”تمرین فلسفی آموزش تفکر” با تدریس دکتر ایزابل میلون، مدیر مؤسسه تمرین فلسفی در فرانسه در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

به همت دفتر همکاری های علمی بین المللی و ارتباط با صنعت دانشگاه حکیم سبزواری، کارگاه آموزشی”تمرین فلسفی آموزش تفکر”...